MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen. Alle zaken die met school te maken hebben, kunnen worden besproken en er kunnen voorstellen gedaan worden aan het Bevoegd Gezag (Bestuur Paraat scholen). Er zijn beleidszaken waarbij de MR een advies moet of mag geven (bijvoorbeeld de vakantieregeling, de BSO, bouwkundige zaken) en voor sommige zaken heeft het Bevoegd Gezag de instemming van de MR nodig (bijvoorbeeld het onderwijskundig beleid, de schoolgids en het jaarplan).

Het contact tussen ouders en MR is belangrijk. Als achterban heeft de MedezeggenschapsRaad de ouders en het team van leerkrachten. Voor het goed functioneren van de MR is het van groot belang dat u:

 • ons bijpraat
 • ons op de hoogte houdt
 • ons een mailtje stuurt wanneer er zaken zijn die wij namens ouders of leerkrachten met de directie moeten bespreken of als u zich zorgen maakt over zaken die de school aangaan.   --> mr.slinger@paraatscholen.nl 

Wat mag u van ons verwachten

 • Regelmatig overleg met de directie van onze basisschool
 • Regelmatig overleg tussen oudergeleding en leerkrachten binnen de MR
 • Kritische houding als het gaat om:
  • wijzigingen in onderwijsinhoudelijke zaken
  • personele bezetting op school
  • communicatie binnen de school
  • veiligheid binnen de school
  • financiën van onze school
 • Zorgen voor behoud van de identiteit van de school
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen van enkele vergaderingen worden via KB bekend gemaakt. De andere notulen zijn op te vragen via de MR. Wilt u als ouder iets in de MR vergadering aan de orde laten komen, dan kunt u dit doorgeven aan één van de leden.

Leden medezeggenschapsraad:

Personeelsgeleding
Femke Scheuter
Daniëlle Bonnink
Esther Kuiperij

Oudergeleding
Marjon Jansen
Annemarie Veerbeek
Richard Hiddink