MR

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen. Alle zaken die met school te maken hebben, kunnen worden besproken en er kunnen voorstellen gedaan worden aan het Bevoegd Gezag (Bestuur Paraat scholen). Er zijn beleidszaken waarbij de MR een advies moet of mag geven (bijvoorbeeld de vakantieregeling, de BSO, bouwkundige zaken) en voor sommige zaken heeft het Bevoegd Gezag de instemming van de MR nodig (bijvoorbeeld het onderwijskundig beleid, de schoolgids en het jaarplan).

Het contact tussen ouders en MR is belangrijk. Als achterban heeft de MedezeggenschapsRaad de ouders en het team van leerkrachten. Voor het goed functioneren van de MR is het van groot belang dat u:

 • ons bijpraat
 • ons op de hoogte houdt
 • ons een mailtje stuurt
wanneer er zaken zijn die wij namens ouders of leerkrachten met de directie moeten bespreken of als u zich zorgen maakt over zaken die de school aan gaan.

Wat mag u van ons verwachten

 • Regelmatig overleg met de directie van onze basisschool
 • Regelmatig overleg tussen oudergeleding en leerkrachten binnen de MR
 • Kritische houding als het gaat om:
  • wijzigingen in onderwijsinhoudelijke zaken
  • personele bezetting op school
  • communicatie binnen de school
  • veiligheid binnen de school
  • financiën van onze school
 • Zorgen voor behoud van de identiteit van de school
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De notulen worden via de website bekend gemaakt. Wilt u als ouder iets in de MR vergadering aan de orde laten komen, dan kunt u dit doorgeven aan één van de leden.

Leden medezeggenschapsraad:

Voorzitter Talitha Schutte leerkracht gr 1/2
Secrataris Willem Delleman vader van Syb, gr 1
Lid oudergeleding Femke Veenvliet moeder van Fedde gr 6 en Pijke gr 3
Lid oudergeleding Rob Geense vader van Deen gr 8
Lid personeelsgeleding Femke Scheuter leerkracht gr 6
Lid personeelsgeleding Corine Willinge-Prins leerkracht gr 4/5 en 8

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl